Villkor för deltagande i LJS verksamhet

Läs igenom villkoren innan du fyller i anmälan.

1. Anmälan och betalning

Anmälan och betalning ska göras via formuläret på hemsidan av förälder som är vårdnadshavare för eleven (om eleven ej är myndig) alternativt av eleven själv.

2. Ålder och simkunnighet

För att få delta i aktiviteter måste eleven under året fylla 8 år, kunna simma 200 meter och ha vattenvana.

3. Avanmälan och återbetalning av terminsavgift

3.1 Träning

Om avanmälan görs senast före terminstart återbetalas erlagd kursavgift med avdrag för en
administrationsavgift om 500 kronor. Om avanmälan sker under pågående termin återbetalas terminsavgiften med avdrag för administrationsavgiften 500 kronor för det fall att avanmälan beror på sjukdom eller kroppsskada som gör eleven oförmögen att delta i verksamheten. Läkarintyg som styrker detta skall då inges till Lidingö Jolleseglare.

3.2 Seglarskola

Om avbokning görs 21 dagar före kursens start återbetalas avgiften med undantag för en avbokningsavgift på 500 kronor. Skulle avbokning ske inom 21 dagar ifrån kursstart tillfaller hela avgiften LJS. Vid uppvisande av giltigt läkarintyg kan dock kursavgiften återbetalas med undantag av avbokningsavgiften. 

 

4. Personuppgifter

Genom ingivandet av anmälan godkänner anmälaren att lämnade personuppgifter registreras i en databas och att Lidingö Jolleseglare får använda uppgifterna på sedvanligt sätt inom idrottsrörelsen.

5. Försäkringar

Alla som anmäler sig till Lidingö Jolleseglares kurser blir också medlemmar i Lidingö Jolleseglare och omfattas då av de försäkringar som en idrottsklubb ansluten till RF har.

6. Information om allergier och andra medicinska besvär

Vårdnadshavaren förbinder sig att informera Lidingö Jolleseglare om eventuella allergier eller andra medicinska besvär som är av vikt för Lidingö Jolleseglare att känna till.

7. förvaring av båt och material under pågående termin samt efter

Under pågående termin äger alla som erlagt terminsavgiften rätt till en plats för båt och material direkt kopplat till att använda båten (läs segel, roder, centerbord etc).
Under vintern, från höstterminens slut plus två veckor till två veckor innan terminstart (om ersättning erlagts) får under inga omständigheter några privata båtar förvaras på Bosöns anläggning. Skulle så ske äger Lidingö Jolleseglare rätten att forsla bort dessa till allmän plats.
Observera! Det är bara båttyper som är godkända som en aktiv klass som har rätt att erlägga terminsavgift och i förlängningen få tillgång till en båtplats.

8. Uppmärkning av båt och all utrustning

Ägaren eller förälder som är vårdnadshavare till eleven som deltager i vår träningsverksamhet förbinder sig att på ett tydligt sätt märka upp all utrustning med kontaktuppgifter (namn och telefonnummer på akterspegel).
Utrustning som inte är uppmärkt äger Lidingö Jolleseglare rätten till att flytta till ”kvarglömt lådan” och efter avslutad termin flytta bort till allmän plats.

9. deltagande samt Kontrollmärke

Lidingö Jolleseglare är en aktiv seglingsklubb. Detta betyder att deltagande i träning måste minst uppgå till en tredjedel av terminens träningar, kontrolleras genom närvaro. Båtar som ej seglas en tredjedel av träningarna eller mer har klubben rätt att forsla bort.

I samband med aktivitet kommer även ett märke (klistermärke) at distribueras som skall placeras i akterspegeln på respektive båt. Detta märke visar att båten har tillgång till båtplats. Lidingö Jolleseglare har även rätt att använda eventuella bilder som tas vid aktivitet för marknadsföring av klubben.

10. Medlemsengagemang

Lidingö Jolleseglare är en ideell idrottsförening som bygger på medlemmarnas engagemang. Utan dig - ingen klubb! Därför är det viktigt att du som medlem drar ditt strå till stacken i form av deltagande i diverse klubbaktiviteter. Detta är en förutsättning för att LJS ska kunna fortsätta sitt uppdrag, utbilda och engagera i segling.

Vi förutsätter att föräldrar som har aktiva barn inom vår träningsverksamhet är villiga att ställa upp som "hjälpföräldrar" och att våra vuxna medlemmar hjälper till någon gång om året vid ex. städdagar.